Khai Phi's Website

Gémir, Pleurer, Prier_Groaning, Crying, and Praying_Rên Rỉ, Khóc Lóc, Cầu Nguyện

Gémir, pleurer, prier, est également lâche.
Groaning, crying, and praying are equally cowardly.
Rên rỉ, khóc lóc và cầu nguyện đều hèn nhát như nhau.

Alfred de Vigny

Translations into English and Vietnamese by Khai Phi
Khai Phi dịch sang Anh Văn và Việt Văn

%d bloggers like this: