Khai Phi's Website

If I Could_Nếu Tôi Có Thể (El Co’ndor Pasa_Con Đại Ưng Bay Qua)

I’d rather be a sparrow than a snail .
Tôi thà làm một con chim sẻ hơn là một con ốc .
Yes , I would .
Vâng , tôi thà như vậy .
If I only could , I surely would .
Nếu tôi có thể thế thôi , tôi chắc chắn thà như vậy .

I’d rather be a hammer than a nail .
Tôi thà làm một cái búa hơn là một cái đinh .
Yes , I would .
Vâng , tôi thà như vậy .
If I only could , I surely would .
Nếu tôi có thể thế thôi , tôi chắc chắn thà như vậy .

Away , I’d rather sail away like a swan that’s here and gone .
Đi xa , tôi thà dương buồm lướt đi như một con thiên nga đang ở đây rồi bay đi .
A man gets tied up to the ground .
Một kẻ trói chân vào một nơi (1)
He gives the world its saddest sound , its saddest sound .
Cho người ta âm thanh buồn bã nhất của cuộc đời , âm thanh buồn bã nhất của cuộc đời .

I’d rather be a forest than a street .
Tôi thà làm một cánh rừng hơn là một đường phố . (2)
Yes , I would .
Vâng , tôi thà như vậy .
If I could , I surely would .
Nếu tôi có thể thế thôi , tôi chắc chắn thà như vậy .
I’d rather feel the earth beneath my feet .
Tôi thà cảm thấy đất dưới chân tôi . (3)
Yes , I would .
Vâng , tôi thà như vậy .
If I only could , I surely would .
Nếu tôi có thể thế thôi , tôi chắc chắn thà như vậy .

A man gets tied up to the ground .
Một kẻ trói chân vào một nơi
He gives the world its saddest sound , its saddest sound .
Cho người ta âm thanh buồn bã nhất của cuộc đời , âm thanh buồn bã nhất của cuộc đời .

(1) Ý nói kẻ chỉ ở một chỗ không đi đâu có cuộc đời buồn nên lời nói buồn .
(2) Ý nói thích tự do , thích chỗ thiên nhiên hơn thành phố .
(3) Ý nói không muốn đi đâu cũng chỉ ngồi xe , tàu , hoặc máy bay .

 

Translation into plain Vietnamese by Tran Quang Hiep & Khai Phi
Trần Quang Hiệp & Khai Phi dịch sang văn xuôi tiếng Việt

 

%d bloggers like this: