Khai Phi's Website

Losing You_Mất Anh

Don’t sigh a sigh for me.
Đừng thở dài cho em.
Don’t ever cry for me.
Đừng bao giờ khóc cho em.
This is goodbye for me.
Đây là vĩnh biệt em.
I know we’re through, I’m losing you.
Em biết tất cả hết rồi, em đang mất anh.
Love sang its song for me.
Tình yêu đã hát bài tình ca cho em.
Then things went wrong for me.
Rồi mọi chuyện đã trở thành khó khăn cho em .
Nights are too long for me
Đêm dài lê thê
Because I’m losing you.
Bởi vì em đang mất anh.
Our love and our devotion
Tình yêu và tất cả cho nhau của chúng ta
Were deep as any ocean.
Trước kia sâu như đại dương.
Then one day like the tide,
Rồi một ngày như ngọn thủy triều,
You began to change
Anh đã bắt đầu đổi thay
And you became a perfect stranger.
Và anh đã thành một kẻ hoàn toàn xa lạ.
Someone is holding you
Một kẻ nào đó đang ôm anh
Sharing the lips I knew.
Và chia xẻ đôi môi em đã từng biết.
I can’t believe it’s true
Em không thể nào tin được sự thật
That I am losing you.
Là em đang mất anh.

I can’t believe it’s true
Em không thể nào tin được sự thật
That I am losing you.
Là em đang mất anh.

 

Translation into plain Vietnamese by Khai Phi
Khai Phi dịch sang văn xuôi tiếng Việt.

 

%d