Khai Phi's Website

How Much Does Your Husband Understand You ?_Chồng Bạn Hiểu Bạn Bao Nhiêu ?

They asked one hundred married American women:
_On the scale from one to ten, how much does your husband understand you ?
Most of the women answered:
_Five.
Source: the American TV show Family Feud hosted by Steve Harvey.
Người ta hỏi một trăm đàn bà Mỹ có chồng:
_Từ một đến mười, chồng bạn hiểu bạn bao nhiêu ?
Đa số những đàn bà này trả lời:
_Năm
Nguồn: chương trình giải trí truyền hình Mỹ Gia Đình Đấu Trí (Family Feud) do Steve Harvey điều khiển.

%d