Khai Phi's Website

How Much Is Your Ego Worth ?_Giá Trị Con Người Của Bạn Là Bao Nhiêu ?

They asked one hundred American people:
_On the scale from one to ten, how much is your ego worth ?
Most of the people answered:
_Ten.
Source: the American TV show Family Feud hosted by Steve Harvey.
Người ta hỏi một trăm người Mỹ:
_Từ một đến mười, giá trị con người của bạn là bao nhiêu ?
Đa số những người này trả lời:
_Mười.
Nguồn: chương trình giải trí truyền hình Mỹ Gia Đình Đấu Trí (Family Feud) do Steve Harvey điều khiển.

%d bloggers like this: