Khai Phi's Website

Tiết Phụ Ngâm – thơ Trương Tịch – Lạc Thủy dịch

節婦吟 張籍

君知妾有夫,
贈妾雙明珠。
感君纏綿意,
繫在紅羅襦。
妾家高樓連苑起,
良人執戟明光裏。
知君用心如日月,
事夫誓擬同生死。
還君明珠雙淚垂,
恨不相逢未嫁時。

Tiết Phụ Ngâm  Trương Tịch

Quân tri thiếp hữu phu ,
Tặng thiếp song minh chu .
Cảm quân triền miên ý ,
Hệ tại hồng la nhu .
Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi ,
Lương nhân chấp kích Minh Quang lý .
Tri quân dụng tâm như nhật nguyệt ,
Sự phụ thệ nghĩ đồng sinh tử .
Hoàn quân minh châu song lệ thuỳ ,
Hận bất tương phùng vị giá thì .

Dịch nghĩa

Chàng biết em đã có chồng ,
Tặng em đôi hạt châu sáng .
Cảm động trước tình đeo đẳng của chàng ,
Em buộc vào áo lụa hồng .
Nhà em có lầu cao bên vườn hoa ,
Chồng em cầm kích túc trực trong điện Minh Quang .
Vẫn biết lòng chàng trong sáng như mặt trời, mặt trăng ,
Nhưng em đã thề cùng sống chết với chồng .
Trả lại chàng hạt châu sáng, hai hàng nước mắt ròng ròng ,
Ân hận rằng không thể gặp nhau lúc chưa chồng .

Tiết Phụ Ngâm-thơ Trương Tịch

Anh hay em có chồng ,
Vẫn tặng đôi ngọc sáng .
Cảm động trước tình anh ,
Em đeo trong yếm hồng .
Nhà em bên thượng uyển ,
Chồng gác điện Minh Quang .
Biết anh dạ trăng tỏ ,
Thờ chàng không phụ phàng .
Trả ngọc anh lệ ứa ,
Tiếc gập nhau muộn màng .

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái dịch

Chú thích của Khai Phi
Sau khi hỏi thi sĩ Trần Quốc Bảo, chữ “lý
” không đúng đã được sửa lại thành “lý ” nghĩa là “ở trong”
良人執戟明光裏。
Lương nhân chấp kích Minh Quang lý
(Chồng em cầm giáo canh gác ở trong Điện Minh Quang)

%d bloggers like this: