Khai Phi's Website

Le Taj Mahal_Lăng Taj Mahal

Tin Tuc_Taj Mahal

Le Taj Mahal est une des nouvelles merveilles du monde.
Lăng Taj Mahal là một trong những kỳ quan mới của thế giới.
Il est situe’ dans la ville d’Agra a` environ 150 km au sud-est de la capitale indienne New Delhi.
Lăng ở trong tỉnh Agra cách thủ đô New Delhi của Ân Độ khoảng 150 km về phía đông nam.
C’est ici que l’amour profond d’un homme pour une femme a cre’e’ le Taj Mahal.
Tại địa điểm này mà mối tình sâu đậm của một người đàn ông đối với một người đàn bà đã tạo ra Lăng Taj Mahal.
Shah Jahan, empereur de l’e’poque Moghol a e’pouse’ Mumtaz Mahal.
Hoàng Đế Shah Jahan thời Moghol đã cưới nàng Mumtaz Mahal.
Il e’tait tre`s amoureux d’elle.
Hoàng Đế rất yêu thương nàng.
Elle est morte en 1631 en donnant naissance a` leur 14e` enfant.
Nàng mất vào năm 1631 trong khi hạ sinh con trai thứ 14.
L’empereur allait honorer ses deux promesses: ne jamais se remarier et lui construire la plus belle tombe du monde.
Hoang Đế sắp tôn vinh hai lời hứa của mình: không bao giờ tục huyền (1) và xây cho nàng ngôi mộ đẹp nhất thế giới.
L’amour que portait Shah Jahan a` son e’pouse e’tait tel que selon la le’gende lorsqu’elle mourrut, les cheveux de Shah Jahan sont devenus blancs en une nuit.
Shah Jahan yêu thương vợ đến nỗi theo tục truyền (2) khi nàng mất, tóc của Shah Jahan đã bạc hết trong một đêm.
Alors, pour son amour il decida de construire un mausole’e de marbre blanc.
Như vậy, vì yêu thương nàng, Hoàng Đế đã quyết định xây một cái lăng bằng cẩm thạch trắng.
Il a commence’ en 1632, pour terminer en 1652.
Hoang Đế bắt đầu cho xây lăng vào năm 1632 và hoàn tất vào năm 1652.
A` sa mort, il fut enterre’ aupre`s de sa bien- aime’e, Mumtaz-i-Mahal.
Khi mất, Hoang Đế được mai táng bên cạnh người ngài rất yêu thương, Mumtaz-i- Mahal.
Le Taj Mahal contient a` sa base les corps des deux e’poux.
Lăng Taj Mahal chứa tại nền thi hài hai vợ chồng.
La construction du Taj Mahal a ne’cessite’ 20000 ouvriers et 40000 e’le’phants.
Xây cất Lăng Taj Mahal cần 20000 thợ và 40000 con voi.
Le do^me central du tombeau est entoure’ par quatre minarets identiques qui s’inclinent vers l’exterieur de telle sorte qu’en cas de tremblement de terre, ils s’e’croulent dans la direction oppose’e au tombeau.
Vòm trung tâm của lăng có bốn trụ tháp (3) giống hệt nhau bao quanh, nghiêng ra phía ngoài để trường hợp có động đất, những trụ tháp nầy đổ ra phía đối diện với lăng.
Le complexe du Taj Mahal est inscrit au patrimoine mondial de l’UNEsco depuis 1983.
Từ năm 1983, công trình xây cất lăng Taj Mahal được ghi chép thành di sản thế giới của UNESCO. (4)
Musique: “My heart will go on” d’Ernesto Cortazar.
Âm nhạc: “My heart will go on” (5) – “Mãi mãi trong tim anh” – của Ernesto Cortazar. 

(1): Tục huyền: lấy vợ khác sau khi vợ chết.
(2): Tục truyền: lời kể hoặc ghi chép lại trong nhân dân.
(3): Trụ tháp: tháp giống như chiếc cột (ở bốn góc phía ngoài cùng của lăng).
(4): UNESCO : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa của Liên Hợp Quốc.
Bài dịch và cước chú của Duy Ánh & Hạnh Nguyên.
Sưu tầm của nữ Email Friend Nguyễn Ngọc Hạnh

%d bloggers like this: