Khai Phi's Website

If You Are Attacked By A Dog, …_Nếu Bạn Bị Chó Tấn Công, …

IF YOU’RE ATTACKED BY A DOG, PUNCH IT IN THE NOSE AND THE MUZZLE
NẾU BẠN BỊ CHÓ TẤN CÔNG, HÃY ĐẤM VÀO MŨI VÀ MÕM CỦA NÓ

Guard yourself. Hãy tự vệ.
Take your shirt or your jacket, whatever you have, maybe even a messenger bag or a purse. Hãy lấy áo sơ mi hoặc áo blouson (áo lạnh ngắn) của bạn, bất cứ cái gì bạn có, có thể ngay cả một cái túi đeo vai hoặc một cái ví (bóp) đàn bà .
Give that dog something to go after so that it is not going after any other vital areas of your body. Cho con chó đó một cái gì để nó cắn vào như vậy nó sẽ không cắn vào những chỗ khác quan trọng trên mình bạn. Take your shirt off. Put it around your arm. Cởi áo sơ mi của bạn ra và quấn áo quanh cẳng tay bạn.
You want to protect mainly where the ulnar and radius flow ‘cause that’s where your major arteries are. Cái chính bạn muốn bảo vệ là hai động mạch (mạch máu từ tim ra thường ở sâu) tại cẳng tay bạn.
So if you’re going to give a dog your arm, give it the forearm, not this side ‘cause that’s where all your vital arteries are. Vậy nếu bạn sắp đưa cẳng tay cho con chó ngoạm vào, hãy đưa mặt lưng của cẳng tay (mặt lưng của cẳng tay nối liền với mu bàn tay), chớ đưa mặt này của cẳng tay (mặt bụng của cẳng tay nối liền với lòng bàn tay) bởi vì mặt này có tất cả các động mạch quan trọng của bạn.
Punch it in the nose, in the muzzle. Hãy đấm vào mũi và mõm của con chó. Reason being is the muzzle and the nose is going to be right there front and center. It’s a big target. Lý do là mõm và mũi của con chó ở ngay đó, ở đằng trước và ở giữa (gần bạn nhất) và đây là những mục tiêu lớn bạn nhằm vào.

You can go for the eyes and some other areas of the body, but the reality is those are small targets. Bạn có thể đánh vào mắt và vài chỗ khác của con chó, nhưng trên thực tế những nơi này là mục tiêu nhỏ. You want to go for big targets. Bạn muốn đánh vào những mục tiêu lớn.
When you are under stress, gross motor skills are about the only things that are going to work, so that means big movements by you to big targets on the dog. Khi bạn lo lắng, những cử động của bạn cần lớn, khéo léo và chỉ là những gì hiệu quả, điều này có nghĩa là những cử động lớn của bạn nhắm vào những mục tiêu lớn trên con chó. Anything else you’ll probably miss and give the dog an advantage. Bất cứ những gì khác bạn sẽ bị hụt và cho con chó lợi thế.
Kicking it behind the arms, near the rib cage is also another alternative because it’s very sensitive underneath their armpits just like it is for us.
Đá vào đằng sau hai cánh tay con chó, gần xương sườn cũng là một cách bởi vì giống như chúng ta, nách con chó rất dễ bị đau.
If you’re going to fight, fight with vengeance and try and make that dog understand that you are the alpha (supreme to win).
Nếu bạn sắp sửa đánh, hãy đánh với sự trả thù và cố gắng làm cho con chó hiểu rằng bạn là kẻ thượng phong.

Clint Emerson, former Navy SEAL
Clint Emerson, cựu Đặc Nhiệm Hải Quân Mỹ

Former Navy SEAL Clint Emerson, author of “100 Deadly Skills: The SEAL Operative’s Guide to Eluding Pursuers, Evading Capture, and Surviving Any Dangerous Situation”.
Clint Emerson, cựu Đặc Nhiệm Hải Quân Mỹ, tác giả “100 Thuật Tử Chiến: Hướng Dẫn Hành Động của Hải, Không và Lục Quân để Đánh Lạc Kẻ Theo Dõi, Trốn Thoát Khi Bị Bắt, Sống Còn Trong Bất Cứ Tình Trạng Nguy Hiểm Nào”.

Khai Phi sưu tầm và dịch sang tiếng Việt

Chú thích (Note)
Kể từ dưới lên trên: bàn tay (hand), cẳng tay (forearm), cánh tay (arm)

 

%d