Khai Phi's Website

If Your Husband Is Cheating On You_Nếu Chồng Bạn Ngoại Tình

On the American TV Entertainment Show Family Feud* hosted by Steve Harvey , they asked one hundred American married women:
_If you know your husband is cheating on you, what do you do ?
The answers were:
1. Divorce him.
2. Question him.
3. Spy on him.
4. Cut his penis.
5. Kill him.

Trong Chương Trình Giải Trí TV Mỹ Gia Đình Đấu Trí (Family Feud*) do Steve Harvey điều khiển, người ta hỏi một trăm đàn bà Mỹ có chồng:
_Nếu bạn biết chồng bạn đang ngoại tình, bạn làm gì ?
Các câu trả lời:
1. Ly dị hắn.
2. Tra hỏi hắn.
3. Rình bắt hắn.
4. Cắt dương vật hắn.
5. Giết chết hắn.

* Family Feud: two families compete for a prize by answering the survey questions read to them by the show host.

* Family Feud (Gia Đình Đấu Trí) nghĩa là hai gia đình thi đấu nhau để đoạt giải thưởng bằng cách trả lời những câu hỏi thống kê do người điều khiển chương trình đọc ra.

Documented by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm

%d