Khai Phi's Website

Cái Tôi_Le Moi_The Big Ego

Xưa nay thế thái nhân tình
Vợ người thì đẹp văn mình thì hay .
(Ca dao Việt Nam)
People always think that their writings are interesting and that others’ wives are pretty .
(Vietnamese popular song)

Le moỉ est haïssable
(Dicton français)
The big ego is hateful
(French saying)
Cái tôi đáng ghét
(Câu nói của người Pháp)

 

Khai Phi sưu tầm
(Documented by Khai Phi)

%d bloggers like this: