Khai Phi's Website

Vọng Phu Thạch_Hòn Vọng Phu

 

望 夫 石

望 夫 處 ,
江 悠 悠 ,
化 為 石 ,
不 回 頭 .
山 頭 日 日 風 和 雨 .
行 人 歸 來 , 石 應 語 .

王 建 (751 – 835)

Vọng Phu Thạch

Vọng phu xứ ,
Giang du du ,
Hóa vi thạch ,
Bất hồi đầu .
Sơn đầu nhật nhật phong hòa vũ .
Hành nhân quy lai , thạch ứng ngữ .

Vương Kiến (751 – 835)

 

Hòn Vọng Phu

Trơ trơ đứng đó ngóng chồng ,
Xa xa cuồn cuộn dòng sông vô tình .
Nàng thành tượng đá kiên trinh
Dãi dầu năm tháng hy sinh chẳng về .
Đầu non mưa gió não nề .
Chàng về , hẳn đá hả hê reo mừng .

Trần Quốc Bảo dịch

 

Chú thích của Khai Phi

Vọng là vọng (ngóng) , phu là chồng , thạch là đá . Vọng Phu Thạch : Đá Ngóng Chồng

Xứ là xứ , nơi . Vọng phu xứ : Nơi ngóng chồng ,

Giang là sông , du là đi chơi , du du ý nói chảy mãi một cách vô tình . Giang du du : Sông chảy mãi một cách vô tình ,

Hóa là hóa , vi là làm , thạch là đá . Hóa vi thạch : Hóa làm đá ,

Bất là chẳng , hồi là về , đầu là nơi đầu (nơi từ đó đã ra đi) . Bất hồi đầu : Chẳng về nơi từ đó đã ra đi .

Sơn là núi , đầu là đầu , nhật nhật là ngày ngày , phong là gió , hòa là hòa , vũ là mưa . Sơn đầu nhật nhật phong hòa vũ : Trên đầu núi , ngày ngày gió mưa hòa nhau .

Hành là đi , nhân là người , quy là về , lai là tới , thạch là đá , ứng là đáp lại , ngữ là lời . Hành nhân quy lai , thạch ứng ngữ : Người đi về tới , đá đáp lời .

Dịch ra văn xuôi :

Đá Ngóng Chồng

Nơi ngóng chồng ,
Sông chảy mãi một cách vô tình ,
Người ngóng chồng
Hóa làm đá ,
Chẳng trở về nơi đã ra đi .
Trên đầu núi , ngày ngày gió mưa  hoà nhau .
Người đi về tới , đá đáp lời .

%d bloggers like this: