Khai Phi's Website

Hoàng Long

Sáng tác thơ .
Tên thật là Võ Văn Long, độc thân .
Sinh năm 1946 tại Đà Nẵng , Việt Nam .
Phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa .
Hiện nay ở Dallas , Texas , USA .

Composes poems .
Real name : Vo Van Long ,single .
Born in 1946 in Danang , Vietnam .
Served in the Army of the Republic of Vietnam (ARVN) .
Settled in Dallas , Texas , USA .

 

%d