Khai Phi's Website

War & Peace_Guerre & Paix_Chiến Tranh & Hòa Bình

Be prepared for war to have peace
American saying
Pre’parez-vous a` la guerre pour avoir la paix
Dicton ame’ricain
Hãy chuẩn bị chiến tranh để có hòa bình
Câu nói của người Mỹ

Whatever war could be, such is war
Chiến tranh có thể là gì đi nữa, chiến tranh là thế đó
Khai Phi

%d bloggers like this: