Khai Phi's Website

GDP per capita of VN and other nations_Tổng Sản Xuất Mỗi Năm Tính Theo Đầu Người Của Việt Nam

Gross Domestic Product per capita_GDP per capita
(Tổng Sản Suất Trong Nước trong một năm tính ra dollars Mỹ đem chia cho số dân = GDP per capita)

Copy the following line into the Google Search box and click Search or press Enter:
Chép dòng dưới đây vào khung Google Search rồi click Search hoặc nhấn Enter:

https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=gdp+per+capita+of+world+nations

159 Vietnam $6,900 2017 est.
(Năm 2017, Việt Nam đứng thứ 159 trong 229 nước, GDP per capita là $6,928) *

* Chú thích
Theo link trong hộp Google Search: https://www.google.com/search?client=firefox-b-1-d&q=gdp+per+capita+of+world+nations
thì
159 Vietnam $6,900 2017 est. 160 Uzbekistan $6,900 2017 est.
Tôi thấy tại sao Việt Nam đứng thứ 159, Uzbekistan đứng thứ 160 mà cả hai đều có GDP per capita là $6,900.

Theo link trong hộp Google Search: https://www.usnews.com/news/best-countries/best-transparency
thì
Vietnam #46 in Transparency Rankings; #60 out of 80 in 2018; GDP PER CAPITA, PPP $6,928
Do đó tôi đã chọn GDP per capita của Việt Nam là $6,928, không phải $6,900.

 

Documented by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm

%d