Khai Phi's Website

Most Transparent Countries_Những Nước Trong Sạch Nhất

Copy the following line into the Google Search box and click Search or press Enter:
Chép dòng sau đây vào hộp Google Search và click Search hoặc nhấn Enter:

https://www.usnews.com/news/best-countries/best-transparency

Hiện nay, Việt Nam sắp hạng thứ 46 trong 80 nước về trong sạch.
Năm 2018, Việt Nam sắp hạng thứ 60 trong 80 nước về trong sạch.

Từ 2018 đến giờ, Mỹ sắp hạng thứ 19 trong 80 nước về trong sạch.

 

Documented by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm

%d