Khai Phi's Website

Old Men And Young Pretty Women_Ông Già Và Phụ Nữ Trẻ Đẹp

When sitting next to a young pretty woman , an old man may feel happy , but he just looks older .
Ngồi cạnh một phụ nữ trẻ đẹp , một ông già có thể cảm thấy vui sướng , nhưng người ta chỉ thấy ông già thêm mà thôi .
Khai Phi

%d