Khai Phi's Website

Đặng Hoàng Sơn

Đặng Hoàng Sơn và Phu Nhân
Dang Hoang Son and wife

Sinh ngày 03 tháng 04 năm 1950 , tại Sài Gòn , Việt Nam .
Thi sĩ .
Cựu Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa .
Cựu tù binh tại Trại Tập Trung của Cộng Sản Việt Nam .
Cựu thuyền nhân vượt biên Việt Nam .
Định cư tại Toronto , Canada từ ngày 01 tháng 08 năm 1980 .
Trưởng Ban Báo Chí của Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức tại Ontario , Canada .
Phóng viên tình nguyện của Cộng Đồng Người Việt Toronto và phụ cận .
Sáng tác thơ không nhiều , nhưng có bài thơ làm Đặng Hoàng Sơn xứng danh thi sĩ .

Born on April 03 , 1950 , in Saigon , Vietnam .
Poet .
Former Officer of the Army of the Republic of Vietnam (ARVN) .
Former POW of Vietnamese Communist Camp of Concentration .
Former boat people refugee from Vietnam .
Settled in Toronto , Canada since August 1 , 1980 .
Editor in Chief of the Journal of the Association of the ARVN Thu Duc Military Academy’s former cadets who live in Ontario , Canada .
Volunteer reporter for the Vietnamese Community in Toronto and suburban areas .
Dang Hoang Son did not compose many poems , but some made him a poet .

%d bloggers like this: