Khai Phi's Website

Love Of Your Spouse For You_Tình Nghĩa Vợ Chồng

Love of your spouse for you is good things that he/she does for you and bad things that he/she does not do to you .
Tình nghĩa vợ chồng là những gì tốt cho bạn người hôn phổi của bạn làm và những gì xấu đối với bạn người đó không làm .

Khai Phi

%d bloggers like this: