Khai Phi's Website

Lies_Lời Nói Dối

You can tell a lie if your lie is helpful for someone and hurts no one . But don’t try to lie to yourself because you would make your problem bigger .
Bạn có thể nói dối nếu lời nói dối của bạn giúp ích cho một người nào đó và không va chạm ai . Nhưng đừng tìm cách nói dối với chính bạn vì bạn có thể làm cho vấn đề của bạn lớn hơn .

Khai Phi

%d bloggers like this: