Khai Phi's Website

The Last Hope_Hy Vọng Cuối Cùng

Suppose you are an organ donor .
When you are being gone , you can hope that your organs will save the life of a young person . So his/her children will not have to be orphans .
Giả sử bạn là một người hiến nội tạng .
Khi bạn vĩnh biệt cõi đời , bạn có thể hy vọng rằng nội tạng của bạn sẽ cứu sống một người trẻ tuổi . Như vậy con của người đó sẽ không bị mồ côi .

Khai Phi

%d bloggers like this: