Khai Phi's Website

Thơ & Phụ Nữ

Một bài thơ có khuyết điểm nhưng sửa được giống như một phụ nữ đi mỹ viện sửa khuyết điểm thành đẹp.
Một bài thơ có khuyết điểm không sửa được giống như một phụ nữ tật nguyền nặng chẳng mỹ viện nào sửa được.

Khai Phi

%d bloggers like this: