Khai Phi's Website

Rượu & Bạn

Hai người quen nhau là hai người đã nói chuyện bình thường với nhau hoặc viết thư bình thường cho nhau .

Người ta quen nhau , thích nhau rồi thành bạn với nhau .

Bạn hiền là người bạn không bao giờ xấu với mình ngay cả khi mình lỡ hoặc đâm ra cố ý xấu với người đó .

Thấy rượu ngon , hoặc ngon hơn rượu đang có , và trong túi có tiền , nhưng xa vắng bạn hiền nên không mua vì sợ khi đem uống sẽ nhớ bạn và buồn .
Rượu ngon nhưng vắng bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua .
(Thơ Nguyễn Khuyến , Minh Hùng Trương Quang Đại sưu tầm)
Khi bạn là Dương Khuê chết , Nguyễn Khuyến đã thương tiếc như sau :
Bác Dương thôi đã thôi rồi !
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta …
(Khai Phi sưu tầm)
Lòng ngậm ngùi nghĩa là bên ngoài rơi nước mắt khóc không ra tiếng . Ôi , khóc như vậy sẽ còn khóc mãi .

Tại Mỹ , người ta đã tách riêng từng người trong số 100 người được chọn một cách tình cờ (randomly chosen , arbitrairement choisis) để hỏi “có bao nhiêu bạn” . Đa số trong 100 người trả lời là 2 .

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d bloggers like this: