Khai Phi's Website

Saying & Writing_Nói & Viết

Unless you want to be a liar and a cheater , don’t say and write what you do not know for sure because you may harm people and yourself .
Trừ khi bạn muốn làm một kẻ nói dối và lường gạt , đừng nói và viết những gì bạn không biết chắc bởi vì bạn có thể làm hại người khác và chính bạn .

Khai Phi

%d