Khai Phi's Website

Bia Nào Còn_Hug-Beer Snack Bar

             In a hug-beer snack bar   

Trăm năm bia đá thì mòn .
Nghìn năm dưới thế vẫn còn … bia ôm . (*)

Khai Phi Hạnh Nguyên

(*) Có thể thành ca dao mới .
Ca dao 
Trăm năm bia đá thì mòn .
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ .

 

%d bloggers like this: