Khai Phi's Website

Money & Good People_Tiền & Người Tốt

If you don’t appreciate money , it won’t stay with you .
If you don’t appreciate good people , they will leave you .
Nếu bạn không quý tiền , tiền sẽ không ở lại với bạn .
Nếu bạn không quý người tốt , người tốt sẽ xa lánh bạn .

Khai Phi

%d