Khai Phi's Website

Telling The Truth_Nói Sự Thật

I rarely want to tell the truth about something because the truth hurts people and those who have already known it don’t need to listen to me.
Tôi ít khi muốn nói ra sự thật về một cái gì đó bởi vì sự thật mất lòng và những người cũng biết nó không cần nghe tôi nói.

Khai Phi

%d bloggers like this: