Khai Phi's Website

Âm Nhạc Thế Giới Cổ Kim_Music Throughout Time and Space

Âm nhạc bất cứ ở đâu và thời nào tuy khác nhau , nhưng đều có những nốt nhạc để người ta nhìn vào đó mà chơi nhạc .
Những nốt nhạc này gồm có bốn điểm chính là
Độ âm thanh cao , độ âm thanh thấp tức là nốt nhạc bổng , nốt nhạc trầm ; và thời gian nhanh , thời gian chậm tức là nốt nhạc nhanh , nốt nhạc chậm.

Có rất nhiều dụng cụ để chơi nhạc , nhưng có lẽ tiếng nhạc thấm vào tâm hồn người ta nhất là tiếng nhạc cụ dây khi chơi dùng miếng gẩy đàn làm bằng sừng , bằng ny lông , hay bằng kim loại ; hoặc khi chơi dùng dây tơ (vĩ cầm – violon, violin ; và đàn nhị) .

Khi tiếng đàn dây trỗi lên , người ta phân biệt những âm thanh cao gọi là tiếng trong , những âm thanh thấp gọi là tiếng đục .
Hai tiếng này khi nhanh gọi là tiếng mau , khi chậm gọi là tiếng khoan .

Người chơi đàn tuyệt vời đàn những nốt nhạc bổng thành những tiếng trong nghe thanh và nhẹ như tiếng chim hạc bay qua :
Trong như tiếng hạc bay qua , (1)
Đàn những nốt nhạc trầm thành những tiếng đục nghe trầm nhưng êm không có một tí sạn nào :
Đục như nước suối mới sa nửa vời . (2)
Đàn những nốt nhạc chậm thành những tiếng khoan nghe như gió thoảng:
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài , (3)
Đàn những nốt nhạc nhanh thành những tiếng mau nghe dồn dập như tiếng mưa :
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa . (4)

Nếu người đàn tuyệt vời là một giai nhân thì tiếng đàn còn hay biết chừng nào .

(1) , (2) , (3) , (4) : trích Kim Vân Kiều truyện của Nguyễn Du .

Music compositions, in whatever part of the world, and whenever they are created, differ in their form, but all have music notes to play.
The sounds of these notes have in common four  principal traits: their high and low pitch (frequency), and their fast and slow  lasting (playing) time.

There are many musical instruments, but probably the most impressive sound is that played from string instruments. 

A talented musician plays high pitch notes gently and transparently making you feel like hearing the flying sounds of a passing by crane.
He makes low pitch notes deep and clean sounding like breaking water in the midstream of a cascade.
When he performs slow notes, you think you are hearing the light wind on a rice field.
Finally, you feel like hearing a shower when he accesses a series of fast notes.

If the musician is a beautiful woman instead, how wonderful the performance will be.

Khai Phi
Course : Music Theory I & II
Text : Music Theory – George Thaddeus Jones
Course : Music Composition
Instructor : Socrates Boyajian , Ph.D. of Music Composition , Bachelor of Music Theory , and orchestra violinist.

%d