Khai Phi's Website

Việt Nam Đã Cấy Được Covid19 (Coronavirus) Từ Bệnh Nhân

Đài truyền hình Việt Nam VTV24 nói rằng Việt Nam ngày February 7, 2020 đã cấy (culture) được Coronavirus (Covid19) từ những mẫu cấy (culture samples) lấy từ bệnh nhân bị nhiễm trùng bởi Covid19.

Nói một cách khác, Việt Nam đã tìm thấy Covid19 của bệnh nhân bị nhiễm trùng bởi Covid19 và từ đó đã có thể làm cho Coronavirus này sinh sản ra thêm theo ý muốn. Do đó có thể làm các thí nghiệm trên những Covid19 sinh sản ra thêm này để tìm ra thuốc chủng ngừa bệnh Covid19 (vaccine against Covid19).

Đài cũng nói thêm rằng Việt Nam là một trong bốn nước trên thế giới đã cấy được Covid19 từ bệnh nhân.
Ba nước kia là Úc Châu, Nhật Bản và Mỹ.

Khai Phi suu sưu tầm và diễn giải

%d bloggers like this: