Khai Phi's Website

Đối Phó Với Dịch Siêu Vi Trùng Covid19 (Coronavirus)_Dealing With Covid19 (Coronavirus) Epidemic

Coronavirus (Covid19 – China originated virus in December 2019)

1. Về việc chữa bệnh nhiễm trùng Covid19, người ta đang làm. Kết quả là tỷ lệ tử vong trên số bệnh nhân. Tỷ lệ này nhỏ hơn năm phấn trăm là tử vong không đáng kể, bằng năm phần trăm là tử vong đáng kể. Thuốc chữa đưa ra là kết quả của sự bàn luận giữa các bác sĩ giỏi về maladies infectieuses (bệnh nhiễm trùng), các tiến sĩ giỏi về biologie (sinh học), về chimie (hóa học), về pharmacologie (dược học), về pharmacocinétique (động dược học), vân vân.

2. Việc ngăn ngừa bệnh lan truyền là do các bác sĩ giỏi về épidémiologie (dịch bệnh học) và santé publique (public health – y tế công cộng).

3. Việc quan trọng nhất là tìm ra thuốc chủng ngừa bệnh (vaccin contre Covid19).

Khai Phi, MD

Chú thích
a. Pharmacologie (dược học): môn học về tác dụng của thuốc trên cơ thể bị bệnh: thuốc làm khỏi bệnh ra sao, giết ví trùng và siêu vi trùng bệnh ra sao, thuốc độc đối với cơ thể ra sao.
b. Pharmacocinétique (động dược học): môn học về thuốc biến hóa ra sao trong cơ thể bệnh nhân, từ lúc dùng cho đến khi được thải ra trong phân và nước tiểu.
c. Tổ Chức Y Tế Quốc Tế: Organisation Mondiale de Santé (OMS) hoặc World Health Organization (WHO).
d. Épidémie của bệnh nhiễm trùng coronavirus (covid19 – china originated virus in December 2019) là một mối đe dọa quốc tế.
e. Nên lấy tin tức về bệnh dịch này của yahoo hoặc của thông tin Mỹ, Anh, Pháp để biết nước nào có bao nhiêu bệnh nhân, bao nhiêu bệnh nhân bị chết, vân vân.
f. Bệnh dịch (épidémie) là bệnh xảy ra cùng một lúc trên một số đông người tại một nước hoặc một vùng (l’épidémie est l’atteinte simultanée d’un grand nombre d’individus d’un pays ou d’une région par une maladie).
g. Endémie là bệnh đặc biệt của một vùng trong một nước hoặc bệnh xảy ra liên tục tại một vùng trong một nước (maladie spéciale à une contrée ou y régnant de façon continue). Thí dụ bệnh sốt rét (paludisme).
h. Pandémie là bệnh lan truyền khắp một nước hoặc khắp thế giới.
i. Incubation là thời kỳ tiềm phục (từ lúc nhiễm bệnh – bị lây – cho đến khi phát bệnh). Incubation của covid19 hiện nay người ta biết là 14 ngày.

 

1. They are treating the Covid19 infection. If death is less than five percents, it is non significant. If death is five percents, it is significant. The medicine to be used is determined by cooperation of expert medical doctors specializing in infectious diseases, and expert PhDs of Biology, Chemistry, Pharmacology, Pharmacokinetics, etc.

2. Prevention of contamination of Covid19 is undertaken by expert medical doctors specializing in epidemiology and public health.

3. The most important thing is invention of the vaccine against Covid19.

Khai Phi, MD

Notes
a. Pharmacology: study of the action of the drug in the patient: how it cures the disease, kills the microbe and virus; how toxic it can be to the patient.
b. Pharmacokinetics: study of how the drug is metabolized in the patient from its administration until elimination in the stool and urine.
c. WHO: World Health Organization; OMS: Organisation Mondiale de Santé.
d. Epidemic of Covid19 (China originated virus in December 2019) infection is an international threat.
e. Information on Covid19 in Yahoo, American, English and French articles is reliable.
f. Epidemic is a disease that strikes simultaneously a big number of individuals in a nation or a region in the world.
g. Endemic is a special disease in a region of the world or a disease that happens continuously there. Example: malaria.
h. Pandemic is a disease that spreads over a whole country or the whole world.
i. Incubation is the period of time from the contamination of a disease until its manifestation. The Covid19 incubation is actually 14 days.

Documented by Nguyen Tam Thanh, MD (Đồ Cóc) : 

 

Documented by Matthew Smith:

%d