Khai Phi's Website

Chỉ Hai Câu Thơ …

Anh đồ xứ Quảng ra thi
Gặp cô gái Huế chân đi không đành .
Ca dao Việt Nam

Anh đồ là thanh niên học hành để thi đậu ra làm quan . Vậy anh đồ là tinh hoa của đàn ông .
Chỉ hai chữ “anh đồ” mà diễn tả được tất cả những gì gọi là cao nhất của phái nam .
Xứ Quảng là Quảng Nam .
Gặp cô gái Huế , anh đồ xứ Quảng rời bước không nổi .
Chỉ bốn chữ “chân đi không đành” nói lên gái Huế đẹp biết chừng nào .
Hai câu thơ lục bát này diễn tả một sự thật , một mỹ nhân , một câu chuyện hay của một giai đoạn lịch sử .
Về ý thơ , lời thơ và niêm luật không ai có thể bất lỗi hoặc sửa đổi vì sửa đổi là hết hay .
Cần chi phải dài dòng ?!

Khai Phi

%d bloggers like this: