Khai Phi's Website

Past, Present, & Future_Quá Khứ, Hiện Tại & Tương Lai

The present is the result of the past.
The future is the result of the present.
So the present is the most important.
Hiện tại là kết quả của quá khứ.
Tương lai là kết quả của hiện tại.
Vậy hiện tại quan trọng nhất.

Khai Phi

%d