Khai Phi's Website

Con Người & Văn Nghệ

Văn nghệ gồm văn học và nghệ thuật.
Văn học gồm văn và thơ.
Nghệ thuật gồm ca, vũ, nhạc, kịch, vẽ, điêu khắc và điện ảnh tức là nghệ thuật thứ bảy.
Tác phẩm văn nghệ có cái thật hoặc có thể thật, cái hay gồm cái đẹp và cái tốt.
Bản chất thật thì phân biệt được cái gì là thật hoặc có thể thật, bản chất tốt đẹp thì thấy được cái đẹp, cái tốt; người như vậy có thể thưởng thức và sáng tác văn nghệ.

Khai Phi

%d bloggers like this: