Khai Phi's Website

Kiếp Nào Có Yêu Nhau_If You Still Love Me

Đừng  nhìn  em nữa  anh ơi !
Hoa xanh đã  phai rồi .
Hương trinh đã  tan  rồi .
Đừng nhìn em , đừng nhìn em nữa  anh ơi !
Đôi mi đã  buông xuôi .
Môi răn đã  quên  cười .

Hẳn  người  thôi đã  quên ta .
Trăng thu  gẫy đôi bờ .
Chim bay  xứ xa mờ .
Gặp người chăng , gặp người chăng nhắn  cho ta
Hoa xanh đã  bơ vơ
Đêm sâu gối  ơ  thờ .

Kiếp  nào có  yêu nhau
Thì xin  tìm đến  mai sau
Hoa xanh  khi chưa nở ,
Tình xanh  khi chưa lo sợ .
Bao giờ  có yêu nhau
Thì xin  gạn  hết thương đau .
Anh đâu , anh đâu rồi ? Anh đâu , anh đâu rồi ?

Đừng  nhìn  nhau nữa  anh ơi !
Xa nhau  đã xa rồi , quên nhau  đã  quên rồi !
Còn nhìn chi , còn nhìn chi nữa  anh ơi !
Nước mắt đã  buông rơi  theo tiếng hát  qua  đời .

Kiếp  nào có  yêu nhau
Thì xin  tìm đến  mai sau
Hoa xanh  khi chưa nở ,
Tình xanh  khi chưa lo sợ .
Bao giờ  có yêu nhau
Thì xin  gạn  hết thương đau .
Anh đâu , anh đâu rồi ? Anh đâu , anh đâu rồi ?

Đừng  nhìn  nhau nữa  anh ơi !
Xa nhau  đã xa rồi , quên nhau  đã  quên rồi !
Còn nhìn chi , còn nhìn chi nữa  anh ơi !
Nước mắt đã  buông rơi  theo tiếng hát  qua  đời .

Đừng  nhìn  nhau nữa  anh ơi !

 

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi arranges the words to sing

 

 

Kiếp Nào Có Yêu Nhau
If You Still Love Me

Đừng  nhìn  em nữa  anh ơi !
I don’t want you to look at me again now , my love .
Hoa xanh đã  phai rồi .
I am no longer a beautiful girl like I was when we were in love .
Hương trinh đã  tan rồi .
I am no longer a brand new girl .
Đừng nhìn em , đừng nhìn em nữa  anh ơi !
I don’t want you to look at me again now , my love .
Đôi mi đã  buông xuôi .
My eyelids are down .
Môi răn đã  quên  cười .
My wrinkled lips have forgotten to smile .

Hẳn  người  thôi đã  quên ta .
Maybe he has forgotten me .
Trăng thu  gẫy đôi bờ .
I’m here in the light of the half moon and he’s somewhere in the light of the other half .
Chim bay  xứ xa mờ .
He’s like a bird disappearing in the horizon .
Gặp người chăng , gặp người chăng nhắn  cho ta
Whoever happens to meet him , tell him
Hoa xanh đã  bơ vơ
The beautiful virgin of those days is alone ,
Đêm sâu gối  ơ  thờ .
Lonely in bed through the night .

Kiếp  nào có  yêu nhau
If you still love me ,
Thì xin  tìm đến  mai sau
Let’s be together in the next life
Hoa xanh  khi chưa nở ,
When I’m a beautiful virgin again ,
Tình xanh  khi chưa lo sợ .
Innocent and carefree .
Bao giờ  có yêu nhau
If you still love me ,
Thì xin  gạn  hết thương đau .
Get rid of all pain now .
Anh đâu , anh đâu rồi ? Anh đâu , anh đâu rồi ?
Where are you ? Where are you now ?

Đừng  nhìn  nhau nữa  anh ơi !
I don’t want you to see me or look at me again , my love .
Xa nhau  đã xa rồi , quên nhau  đã  quên rồi !
All is over , all is over !
Còn nhìn chi , còn nhìn chi nữa  anh ơi !
No , don’t look at me , don’t look at me again , my love !
Nước mắt đã  buông rơi  theo tiếng hát  qua  đời .
My tears have been falling down along with songs .

Kiếp  nào có  yêu nhau
If you still love me ,
Thì xin  tìm đến  mai sau
Let’s be together in the next life
Hoa xanh  khi chưa nở ,
When I’m a beautiful virgin again ,
Tình xanh  khi chưa lo sợ .
Innocent and carefree .
Bao giờ  có yêu nhau
If you still love me ,
Thì xin  gạn  hết thương đau .
Get rid of all pain now .
Anh đâu , anh đâu rồi ? Anh đâu , anh đâu rồi ?
Where are you ? Where are you now ?

Đừng  nhìn  nhau nữa  anh ơi !
I don’t want you to see me or look at me again , my love .
Xa nhau  đã xa rồi , quên nhau  đã  quên rồi !
All is over , all is over !
Còn nhìn chi , còn nhìn chi nữa  anh ơi !
No , don’t look at me , don’t look at me again , my love !
Nước mắt đã  buông rơi  theo tiếng hát  qua  đời .
My tears have been falling down along with songs .

Đừng  nhìn  nhau nữa  anh ơi !
I don’t want you to look at me again now , my love.

 

Translation into plain English by Khai Phi
Review by Matthew Smith

%d bloggers like this: