Khai Phi's Website

Thiên Mệnh_Fate, Destiny_Sort, Destin

Người Việt Nam, người Trung Quốc, người  Pháp, người Anh, người Mỹ có nói đến thiên mệnh tiếng Anh là fate hay destiny, tiếng Pháp là sort hay destin.

Thiên mệnh là số mệnh Trời cho qua
1. Một sức mạnh bí mật quyết định sự diễn tiến của những biến cố (une puissance mystérieure fixant le cours des événements).
2. Một sức mạnh ở trên cao điều khiển toàn thể những biến cố tạo nên đời sống con người (une puissance supérieure qui dirige l’ensemble des événements constituant la vie humaine).
Nói khác đi, mỗi người có một số mệnh (le sort, le destin, the fate, the destiny) được điều khiển bởi một sức mạnh bí mật ở trên cao (une puissance mystérieure supérieure).

Khổng Tử chép lại sách của Trung Quốc rồi bàn luận và đưa Thuyết Trung Dung ̣̣̣̣̣̣(Théorie Du Juste Milieu_Theory Of The Right Middle) của mình vào thành bộ Tứ Thư Ngũ Kinh .

Thuyết Trung Dung của Khổng Tử nói rằng “tận nhân lực tri thiên mệnh” nghĩa là “hết sức người biết số Trời” (“hăy làm hết sức mình đi rồi mới biết số phận của mình“).
Người Pháp thì nói rằng “aide-toi, le ciel t’aidera” (“hãy tự giúp mình, Trời sẽ giúp mình“).

Khai Phi

%d bloggers like this: