Khai Phi's Website

Tâm Thư Gửi Bạn

Lâu nay tránh dịch, nằm nhà.
Lòng bồi hồi, nhớ bạn xa bạn gần,
Nào văn thi hữu tình thân
Nào là độc giả ân cần mến thương!

Ai xưa, bạn học cùng trường,
Và ai, bạn lính biên cương thuở nào!
Tan đàn, chẳng biết nơi nao,
Song email gửi cho nhau dễ dàng.

Tâm thư, thô thảo một trang,
Kính lời thăm bạn, đôi hàng vấn an.
Cầu mong sức khỏe vẹn toàn,
Gia đình hạnh phúc, ngập tràn niềm vui.

Hiện nay, đại dịch khắp nơi.
Muôn phần cẩn trọng; bạn ơi ở nhà!
Bế môn, mình “tu tại gia”.
Tích nhân tích đức, ấy ta tu trì.

Đạo tại tâm, lẽ huyền vi.
Sức mình tuy chẳng giúp chi cho đời,
Song lòng thương mến mọi người,
Thì ta khấn nguyện Ơn Trời cứu nguy.

Dâng lời cầu Đức Từ Bi
Ban ơn vô lượng, độ trì thế nhân.
Xua tan virus hung thần
Cho dân lành đón mùa Xuân thái hòa.

Đôi dòng gửi bạn gần xa.
Qua cơn đại dịch, mong là còn nhau.
Vui buồn rồi cũng qua mau,
Nhưng tình bằng hữu, trước sau viên toàn!

Trần Quốc Bảo

%d bloggers like this: