Khai Phi's Website

Vietnam To Ship 450,000 Protective Suits To United States_Việt Nam Gửi 450000 Bộ Y Phục Che Chở Khỏi Coronavirus Cho Mỹ

Reuters April 8, 2020, 11:40 AM EDT_Tin hãng Reuters April 8, 2020, 11 giờ 40 sáng giờ Bắc Mỹ Châu
HANOI (Reuters) – Vietnam has expedited the shipment of 450,000 DuPont protective suits to the United States to help healthcare professionals there fight the coronavirus, the U.S. Embassy in Hanoi said on Wednesday. HANOI (Reuters) – Tòa Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội hôm Thứ Tư nói rằng Việt Nam đã gửi 450000 bộ y phục che chở khỏi Coronavirus nhãn hiệu DuPont đến nước Mỹ để giúp những chuyên viên y tế nơi đây chống lại Coronavirus.
“The first of two initial shipments of over 450,000 made-in-Vietnam DuPont protective suits arrived in U.S. Strategic National Stockpile on April 8,” the Embassy said in a statement. Tòa Đại Sứ nói “Chuyến hàng đầu tiên của hai chuyến trên 450000 bộ y phục che chở khỏi Coronavirus làm tại Việt Nam nhãn hiệu Dupont đã đến Mỹ tại Kho Tiếp Liệu Chiến Lược Quốc Gia Mỹ ngày April 8,”
“This shipment will help protect healthcare professionals working on the front lines against COVID-19 in the United States and demonstrates the strength of the U.S.-Vietnam partnership,” it added. Tòa Đại Sứ nói thêm “Chuyến hàng này sẽ giúp các chuyên viên y tế làm việc tại tuyến đầu (tiếp xúc thẳng với bệnh nhân) chống lại Covid-19 tại Mỹ và chứng minh sức mạnh của sự hợp tác Mỹ-Việt.”
Vietnam, which has recorded 251 coronavirus cases, with no deaths, said on Tuesday it had donated 550,000 masks to five European countries. Việt Nam, đã ghi chép được 251 trường hợp bệnh Coronavirus, với zero tử vong, đã nói hôm Thứ Ba rằng Việt Nam đã tặng 550000 mặt nạ cho năm nước Âu Châu.
(Reporting by Phuong Nguyen; Editing by James Pearson)_(Bản tin của Phuong Nguyen James Pearson duyệt lại)
Type this link into Internet Search box and press Enter or click Search to see the article.
Đánh máy link này vào hộp Internet Search và nhấn Enter hoặc click Search để xem bài báo.
https://www.yahoo.com/news/vietnam-ship-450-000-protective-154044985.html

Khai Phi translates into Vietnamese
Khai Phi dịch sang Việt Văn

%d bloggers like this: