Khai Phi's Website

To Prevent Children From Having Single Parents_Để Trẻ Con Khỏi Có Cha Hoặc Mẹ Độc Thân

To prevent children from having single parents, the woman of the couple should not get pregnant for her first three to five years of living with her man.
Để trẻ con khỏi có cha hoặc mẹ độc thân, người nữ nên tránh đậu thai trong ba đến năm năm đầu sống chung với người đàn ông của mình.

Khai Phi

%d bloggers like this: