Khai Phi's Website

What Do Men & Women Like Best?_Đàn Ông & Đàn Bà Thích Gì Nhất?

Men like beautiful women & good food best.
Women like the following men best:
1. Rich men.
2. College and university graduate men.
3. High position men.
4. Handsome men.
Đàn ông thích nhất đàn bà đẹp và món ăn ngon.
Đàn bà thích nhất
1. Đàn ông giàu.
2. Đàn ông tốt nghiệp đại học.
3. Đàn ông có địa vị.
4. Đàn ông đẹp trai.

Khai Phi

%d