Khai Phi's Website

Đàn Bà Thí Thân_Sex Trader Women

Đàn bà thí thân là đàn bà đẹp sẵn sàng làm tình với đàn ông để đạt mục đích (*) của mình.
Sex trader women are pretty women who are ready to have sex with a man for their goals (**).

Khai Phi

(*) Mục đích thường là tiền, việc làm tốt, nhờ cậy; lấy chồng giàu, chồng có địa vị, hoặc chồng có bằng cấp đại học.
(**) Goals are usually money, a good job, help; and marrying a rich man, a high position man, or an university graduate man.

%d bloggers like this: