Khai Phi's Website

Dân & Lính_Citizens & Soldiers

Dân ngu cu đen.
Tục ngữ Việt Nam
Citizens are stupid and the male ones have their genitalia in dark color.
Vietnamese proverb
Bạc như dân (*), bất nhân như lính.
Tục ngữ Việt Nam
Treacherous like citizens (*) and brutal like soldiers.
Vietnamese proverb

Khai Phi sưu tầm và dịch sang Anh Ngữ
Khai Phi documented and translated into English

(*) Hôm nay dân có thể hoan hô bạn và muốn bạn làm lãnh tụ.
Nhưng ngày mai dân sẽ có thể biểu tình hô to họ muốn bạn chết.
(*) Today citizens may applaud you and want you to be their leader.
But tomorrow, they might rally and shout out they want you dead.

%d bloggers like this: