Khai Phi's Website

Five Famous Women Who Don’t Need Men_Năm Người Đàn Bà Danh Tiếng Không Cần Đàn Ông

American Family Feud TV Show hosted by Steve Harvey asked one hundred men randomly chosen: Who are the famous women that don’t need men ? (*). Most of the men answered:
1. Oprah Winfrey
2. Ellen Degeneres
3. Jackie Kennedy
4. Hillary Clinton
5. Queen Elizabeth II

Documented by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm

Chương Trình Truyền Hình Mỹ Family Feud do Steve Harvey điều khiển đã hỏi một trăm người đàn ông được gom nhặt một cách tình cờ: Ai là những người đàn bà danh tiếng không cần đàn ông ? (*) . Đa số đàn ông trả lời:
1. Oprah Winfrey
2. Ellen Degeneres
3. Jackie Kennedy
4. Hillary Clinton
5. Queen Elizabeth II

(*) Don’t need men: independent of men, not controlled by men.
(*) Không cần đàn ông: không phụ thuộc đàn ông, không bị đàn ông sai khiến.

%d bloggers like this: