Khai Phi's Website

Chefs & Poets_Bếp Trưởng & Thi Sĩ

 

Knowing and enjoying delicious foods to be able to become a chef.
Knowing and enjoying good poems to be able to become a poet.
That is what a chef and a poet have in common.
Biết và thưởng thức món ăn ngon để có thể thành bếp trưởng.
Biết và thương thức thơ hay để có thể thành thi sĩ.
Đó là điều bếp trưởng và thi sĩ giống nhau.

Khai Phi

%d