Khai Phi's Website

How Much Money It Takes To Be Considered Rich_Phải Có Bao Nhiều Tiền Để Được Xem Là Giàu

1. Your net worth must be at least 2,300,000 dollars.
2. Or your annual income must be over 300,000 dollars.
1. Tiền của trừ bì ít nhất phải là 2.3 triệu dollars.
2. Hoặc thu nhập hàng năm phải trên 300 nghìn dollars.
Document by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm

%d