Khai Phi's Website

Four Things For Happiness_Bốn Thứ Để Hạnh Phúc

If you are not healthy, you are not happy.
If you don’t have enough money to live, you are not happy.
If you don’t have peace, you are not happy.
And if you don’t have joy, you are not happy either.
So health, money, peace, and joy are four things for happiness.
Nếu bạn không mạnh khỏe, bạn không hạnh phúc.
Nếu bạn không đủ tiền để sống, bạn không hạnh phúc.
Nếu bạn không được bình an, bạn không hạnh phúc.
Và nếu bạn không vui, bạn cũng không hạnh phúc.
Vậy sức khỏe, tiền, sự bình an và vui là bốn thứ để hạnh phúc.

Khai Phi

(referring to Nguyen Kinh Doanh, Wealthy Man in USA)
(theo Nguyễn Kinh Doanh, Đại Phú Gia tại Mỹ)

%d bloggers like this: