Khai Phi's Website

Nguyễn Minh Thanh

Thi Sĩ.
Sinh năm 1941 tại Vĩnh Lộc, An Phú, Châu Đốc, An Giang.
Cựu Chiến Binh Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa.
Cựu Tù Nhân Trại Tập Trung Cộng Sản tại Việt Nam.
Sang Mỹ năm 1994, định cư tại tiểu bang Georgia.

Poet.
Born in 1941, in Vinh Loc, An Phu, Chau Doc, An Giang.
Former Serviceman of the Army of The Republic of Viet Nam (ARVN).
Former Prisoner of War in a Communist Camp of Concentration in Viet Nam.
Settled in 1994 in Georgia, USA.

%d bloggers like this: