Khai Phi's Website

Bad People Usually Are Bad To Whom First_Kẻ Xấu Thường Xấu Với Ai Trước

Bad people usually are first bad to their spouse and children , parents and siblings , and friends .
Kẻ xấu thường xấu trước tiên với vợ chồng con cái , cha mẹ anh chị em và bạn bè .
Khai Phi

%d bloggers like this: