Khai Phi's Website

Đoàn Quân Áo Trắng Quả Hào Hùng

Đoàn quân áo trắng quả hào hùng .
Chẳng ngại đương đầu bệnh dịch hung .
Muốn thấy già nua còn mạnh khỏe .
Mong nhìn trai trẻ bớt tiêu tùng .
Noi gương Biển Thước trừ nan tật .
Nối trí Lãn Ông trị nhọt ung .
Non nước bình yên dân mạnh khỏe .
Bạch y chiến sĩ thực anh hùng !!!

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái

%d bloggers like this: