Khai Phi's Website

Absolute Love_Tình Thương Tuyệt Đối

Mother dog jumps into floodwater to save her puppy in China
Chó mẹ nhảy xuống nước lụt để cứu con nhỏ ở Trung Quốc

Copy the following link into Internet Search Box and press Enter or click Box
Chép link dưới đây vào Internet Search Box và nhấn Enter hoặc click Box

https://www.yahoo.com/news/mother-dog-jumps-floodwater-save-130000776.html

%d bloggers like this: