Khai Phi's Website

Death Fear_Sự Sợ Chết

The higher position people have , the richer , and the more cruel people are ; the more they are afraid of death when they have a serious health problem .
Người ta càng chức lớn , càng giàu , và càng tàn ác , thì càng sợ chết khi có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng .

Khai Phi

%d bloggers like this: