Khai Phi's Website

Death Fear_Sự Sợ Chết

The more powerful people are, the richer they are, and the more cruel they are, the more they fear death when they have serious health problems.
Người ta càng chức lớn , càng giàu , và càng tàn ác , thì càng sợ chết khi có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng .

Khai Phi

%d