Khai Phi's Website

Việt Nam : Lịch Sử & Dân Tộc_Vietnam : History & People

Việt Nam có những trang sử ô nhục do những cá nhân trong nước gây ra, nhưng dân tộc Việt Nam bất khuất.
Vietnam had disgraceful history pages caused by its individuals, but its people have been unsubmitted.

Khai Phi

%d